Difference: CERNTRToplantiGunVeSaatOylamasi ( vs. 1)

Revision 12009-01-22 - EnverAlagoz

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

-- EnverAlagoz - 22 Jan 2009

Lütfen CERNTR toplantılarının yapılmasını düşündüğünüz gün ve saatleri belirlemek için aşağıdaki linke oy veriniz.

CERNTR toplantı günü ve saati sizce ne olmalıdır?Online Casinos
Pazartesi 18:15 - 21:00 arası
Salı 18:15 - 21:00 arası
Çarşamba 18:15 - 21:00 arası
Perşembe 18:15 - 21:00 arası
Cuma 18:15 - 21:00 arası

Web Polls
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback