Difference: AVFedotovKurchatovInstitute (136 vs. 137)

Revision 1372014-05-22 - AlexanderFedotov

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="AlexanderFedotov"

National Research Centre

Line: 971 to 971
 

2014

  • Feb-May 2014: SMI / Novostnye sajty ob ITEF: More... Close
    <!--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
Added:
>
>

 
 
Added:
>
>

 
 
Added:
>
>

 
 
Line: 996 to 999
 
Added:
>
>
 
Line: 1008 to 1015
 
Added:
>
>
 
Added:
>
>
 
    • 24.04.14 : polit.ru : [[http://admin.polit.ru/article/2014/04/24/sovet_po_nauke_about_gorsky/][ Zayavlenie Soveta po nauke (pri Ministerstve obrazovaniya i nauki)
Line: 1033 to 1052
  "Fizik Aleksandr Gorskij o svoem uvol'nenii posle poezdki v SShA i "reforme RAN" v odnom otdel'no vsyatom institute" ]] -- video-interv'yu s A. Gorskim
Added:
>
>

 
 
Added:
>
>
 
<!--/twistyPlugin-->
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback