Ankara ve Eskişehir'de Bilim Saati 2010

Etkinliklerle ilgili duyurular burada yeralmaktadır. Ankara ve Eskişehir'de Bilim Saati etkinliği kapsamında CERN'de çalışan Türkler tarafından çeşitli konuşmalar yapılmıştır. Bu konuşmalara ait dökümanlar aşağıdaki linklerden bulunabilir. Etkinliğe, üniversite öğrencileri ve fizikçiler ilgi gösterirken, fizik dışı disiplinlerden ve üniversite dışından katılımcıların ilgisi de kayda değer ölçüde olmuştur. Etkinlik başlangıcında CERN-Ankara-Eskişehir üçgeninde görüntülü konferans sistemi kurulmuş ve katılımcılara aynı anda CERN-CMS kontrol odasından teknik bilgiler aktarılmıştır.

-- OznurMete - 27-Apr-2010

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf BilimSaati2010_Eskisehir.pdf r1 manage 60124.0 K 2010-12-21 - 13:50 OznurMete Anadolu Univ., Eskisehir, 2010
PDFpdf odtu_md_toplantisi_2010.pdf r1 manage 57936.8 K 2010-12-21 - 13:51 OznurMete ODTU Mezunlar Dernegi, Ankara, 2010
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-12-21 - OznurMete
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback