TWiki> CERNTR Web>BilimSaati2010Turkiye (revision 2)EditAttachPDF

Ankara ve Eskişehir'de Bilim Saati 2010

Etkinliklerle ilgili duyurular burada yeralmaktadır. Ankara ve Eskişehir'de Bilim Saati etkinliği kapsamında CERN'de çalışan Türkler tarafından çeşitli konuşmalar yapılmıştır. Bu konuşmalara ait dökümanlar aşağıdaki linklerden bulunabilir. Etkinliğe, üniversite öğrencileri ve fizikçiler ilgi gösterirken, fizik dışı disiplinlerden ve üniversite dışından katılımcıların ilgisi de kayda değer ölçüde olmuştur. Etkinlik başlangıcında CERN-Ankara-Eskişehir üçgeninde görüntülü konferans sistemi kurulmuş ve katılımcılara aynı anda CERN-CMS kontrol odasından teknik bilgiler aktarılmıştır.

-- OznurMete - 27-Apr-2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2010-12-21 - OznurMete
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback