-- EnverAlagoz - 22 Jan 2009

Lütfen CERNTR toplantılarının yapılmasını düşündüğünüz gün ve saatleri belirlemek için aşağıdaki linke oy veriniz.

CERNTR toplantı günü ve saati sizce ne olmalıdır?Online Casinos
Pazartesi 18:15 - 21:00 arası
Salı 18:15 - 21:00 arası
Çarşamba 18:15 - 21:00 arası
Perşembe 18:15 - 21:00 arası
Cuma 18:15 - 21:00 arası

Web Polls
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r1 - 2009-01-22 - EnverAlagoz
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback