Türkiye'nin CERN ile İlişkileri Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

CERN-Türkiye ilişkilerinin hepimize mutluluk verici şekilde hareketlendiği günler yaşıyoruz. Bu konuda, gerek bilim insanları kendi aramızda ve gerekse Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarının sayın mensuplarıyla değişik platformlarda, tartışmak ve fikir alış-verişinde bulunmak fırsatımız oluyor.

Bu noktada sorulabilecek soruları ve hali hazırda bulunan sorulara verilebilecek cevapları bize (Bora ve Öznur) ya da dilerseniz CERNTR email listesine iletebilirseniz, bunları hem web sayfası altında derleyebilir hem de sorular/cevaplar üzerinde hep birlikte düşünme ve tartışma fırsatını bulabiliriz.

Tüm katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

S1: Türkiye CERN'e üye olduğunda ödenecek yıllık aidat CERN'deki bütün deneylere başka bir ücret ödemeden katılmamızı sağlar mı?

S2: Türkiye'nin CERN ile ilişkilerinde, Türkiye'nin hangi kurum ve kuruluşları rol almalıdır?

S3: Türkiye'deki üniversiteler ve AR&GE şirketleri/laboratuvarlar gibi potansiyel CERN kullanıcılarını, CERN ile üyelik bazında işbirliğimizden kazanabilecekleri konusunda bilgilendirme nasıl yapılmalıdır?

S4: CERN-sanayi ilişkileri kapsamında, Türk şirketlerinin CERN ihalelerine katılmaları, sertifika edinmeleri, iletişim ve bilgilendirme gibi konularda düzenleyici bir kurulun/kurumun/ofisin yapısı nasıl olmalıdır?

-- OznurMete - 18-Dec-2009

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r6 - 2009-12-21 - OznurMete
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback