VLSI, (Very Large Scale Integration) Çok Geniş Ölçekli Tümleştirme Terimlerinin Türkçe Karşılıkları

resistor: temel 4 devre elemanindan biri, direnc

capacitor: temel 4 devre elemanindan biri, siga

inductor: temel 4 devre elemanindan biri, sargi

bobin: sargi terimi yerine kullanilan hatali sozcuk

memristor: temel 4 devre elemanindan biri, hafizali direnc

match: karsilik, matching resistors: birbirlerine karsilik, birbirlerinin aynisi olan direncler

corner: Yari-iletken teknolojisini saglayan kurum (AMS, IBM, TSMC vb) tasarimciya sundugu modelleri gercek elektronik bilesenlerden ters-muhendislik yolu ile hesaplar. Tasarimciya sunulan devre elemanlarini modelleyen degiskenler sabit degerlerden cok dagilimlarla (Gauss vb) gelir. Corner (kose) analizinde (ayristirmasinda) ya da benzetiminde, tum devre elemanlarinin degerleri bu dagilimlarin olasi iki uc noktasindan alinir, boylece gercek bir devrenin mumkun en uc iki calisma noktasi bilgisayar ortaminda benzetilir.

MC: Yari-iletken teknolojisini saglayan kurum (AMS, IBM, TSMC vb) tasarimciya sundugu modelleri gercek elektronik bilesenlerden ters-muhendislik yolu ile hesaplar. Tasarimciya sunulan devre elemanlarini modelleyen degiskenler sabit degerlerden cok dagilimlarla (Gauss vb) gelir. Monte Carlo benzetiminde, elektronik devreyi olusturan bilesenlerin degerleri bu dagilimlardan rastgele secilir ve gercek bir devrenin davranisina daha iyi yaklasilir.

simulation: benzetim

sweep: supurum, dc sweep simulation: dogru akim supurum benzetimi, sweep parameter: supurulen degisken


process-independence: Bir devrenin ya da sistemin, olasi her durumda (kose ve MC kosullari) ayni bicimde davranmasini saglamaya calisan yontem.

schematic: tasari

integrated circuit: tumlesik devre

chip: tumlesik devre

layout: yaygi, layout of the new chip: yeni tumlesik devrenin yaygisi

linear: dogrusal

logarithmic: ters ustel

exponential: ustel

constant: sabit

list: dizelge

value: deger

display: gosterge

edit: degistir

browse: gozat

polar: kutupsal

notation: gosterim

real/imaginary: gercel/sanal

magnitude: genlik

angle: aci

degree: derece

precision: hassaslik

accuracy: dogruluk

solid: kati, solid line: kati cizgi

dataset: veri toplulugu

grid: izgara

projection: izdusum

manual: kilavuz

document: belge

analog: surekli

digital: basamakli

discrete: kesikli

filter: suzgec

synthesis: olusturma, daha sade seyleri kullanarak karmasik seyler uretme, sound synthesizer: ses olusturucu

analysis: ayristirma, karmasik seyleri olusturan daha basit seyleri ayiklama, data analysis: veri ayristirmasi

parameter: degisken

variable: degisken

dismiss: gozardi et

transmission line: iletim hatti/teli

radio: telsiz

wireless: telsiz

dialog: konusma, dialog window: konusma penceresi

attenuator: zayiflatici

sub-circuit: alt-devre

prefix: onek

post-fix: sonek

header: baslik

trailer: kuyruk

default: ontanimli

import: disaridan al

export: disariya aktar

browse: goz at

message: ileti

node: dugum

voltage: gerilim

voltaj: gerilim terimi yerine kullanilan yanlis kelime transparent: saydam, seffaf

matching circuit: karsilik gelen devre, bir devreye fiziksel olarak mumkun oldugunca fazla benzemesi gereken devre; calismasi bu benzerligin derecesine bagli olan durumlarda kullanilir

system: duzen

dynamic: degisen, dynamic system: durumu degisebilen duzen

calculate: hesapla

compute: hesapla

impedance: sanal direnc

port: uc, ayak

frequency: siklik

period: aralik

coefficiant: katsayi

factor: carpan

project: tasari, tasarim

optimization: iyilestirme

active: etkin

initial: baslangic

minimum: en dusuk

maximum: en yuksek

goal: amac

method: yontem

function: islev

algorithm: cebir

variance: degisim

float: tek duyarlikli

double: cift duyarlikli

integer: tamsayi

monitor: izle

package: bohca, tar.gz package: tar.gz bohcasi

corrupt: bozuk

broken: bozuk, kirik

malfunction: ariza

version: surum

versiyon: surum terimi yerine kullanilan hatali kelime

format: bicim, formatting the disk: diski bicimlendiriyor

delimiter: satir ayiraci

virgul: nefes, cumlede duraksanmasi gereken yeri gostermek icin kullanilir

ideal: fikri, bazen mukemmel ile esanlamli kullanilir, ideal current source: fikri akim kaynagi

source: kaynak

drain: oluk

gate: kapi

voltage gain: gerilim kazanci

amplifier: yukseltec

bias: kutupla, biasing a transistor properly is important: bir transistoru dogru kutuplamak onemlidir
transient: kalimsiz

single evet transient: kalimsiz tekil olay, etkisi gecici olan, yikima yol acmayan olay, ornek: tesir kesiti dusuk iyonize edici radyasyonun elektronik bir devre icinden gecmesi

cross section: tesir kesiti, etki orani

bipolar: cift kutuplu

unipolar: tek kutuplu

saturation: doyum

leakage: sizinti

emission: yayim

forward: duz, ileri

backward: geri, ters

junction: eklem

fraction: oran

substrate: alttabaka, tumlesik devrenin uzerine kuruldugu en alt, ac topraklanmis tabaka

alternatif: degisken, AC: degisken akim

bias-dependence: kutuplama bagimliligi

burst: devamli olmayan, arada sirada olan, bohcalar siralamasi biciminde meydana gelen, burst-mode network: bohca-iletim agi

network: ag, sebeke

coplanar line: esyuzeyli hat/tel

schematic symbol: devre tasarı simgesi

material: malzeme

gap: aralik

open: acik

short: kisa devre

block: kalip

grading coefficent: degisim katsayisi

recombination: tekrar birlesim

ohmic: Shotky etkisi olmayan, ohmic contact: Shotky etkisi olmayan baglanti, iletim icin herhangi bir gerilim engelinin asilmasina gerek olmayan iletim cesidi

breakdown: kırılma

exponent: ustel

ground: toprak

harmonik: katsiklik

inductance: sargi etkisi

pulse: atki

rise-time: yukselme suresi

fall-time: dusme suresi

instance: an

isolator: yalitkan

conductor: iletken

field-effect: alan etkili, FET: alan etkili transistor

transconductance: ters-iletken

transimpedance: ters-direnc

threshold: esik

bulk: alttabaka

substrate: alttabaka

channel: oluk

lateral: yanal

diffusion: icine isleme, yayilma

drift: suruklenme

oxide: pas

overlap: kesisim, ust uste binme

periphery: cevre

doping: katkilama

mobility: hareketlilik

depletion: bosaltim

quasi-static: yari durgun

via: tumlesik devrelerin metal katmanlari arasinda, omik dikey baglantilari yapmak icin kullanilan metal

mutual: karsilikli

correlated: iliskili/baglantili

performance: verim

quality: yetenek

control: denetim, quality control: yetenek denetlemesi

normalize: siradanlastir, duzgele

phase: aci

interpolation: ara degerleme

extrapolation: egri uzatma

permittivity: geçirgenlik

relative: goreli, goreceli

symmetric: benzeşimli

transformer: dönüştürücü

tolerance: hosgoru, error tolerance: hosgorulecek hata miktari

truncation error: kesme/yuvarlama hatasi

overestimation: abartı

spectrum: yelpaze

Copyright: Çoğaltma hakkı/Telif

argument: dayanak

syncron: eszamanli

asynchron: eszamanli olmayan

flip-flop: tetik devresi

coaxiel: eseksenli

permeability: geçirgenliği

probe: algilayici uc

modulator: degistirici

AM: genlik digisimi

FM: siklik degisimi

AM modulated source: genlik degisimli kaynak

damping factor: sönüm carpani

switch: anahtar

hysteresis: gecikmeli davranis

noise matching: gurultu uyumu

label: yafta

etiket: yafta

representation: gosterim

relax time: gevseme zamani

symbol: simge

external: harici, distan, disaridan

internal: icsel, icten, iceriden

avalanche: çıg

punch-through: ileri delgi

built-in: yerlesik

neutral: tarafsiz

partitioning: kisimlara ayirma, kisimlama, bolumleme

smoothing: yumusatma

storage: saklama

parasit: asalak, ikincil, parasitic resistor: asalak direnc

thermal: isisal

device: alet

ambient: ortam

bond: lehim

twist: burgu

waveform: dalga sekli

pole/zero: kutup/sifir

common-mode: ortalama deger

slew-rate: tirmanma hizi

scale factor: boyutlama carpani

injection: zerk etmek

rectifier: dogrultucu

conformity: uygunluk

non-ideality factor: gerçeklik carpani

contribution: katki

Prefactor: ön çarpan

Potentiometer: gerilim degistirici

profile: arakesit izdusumu

slope: yokus

metallurgi: malzeme bilimi (ilk olarak anadoluda ortaya cikmistir)

body-effect: govde etkisi

transverse: enine

longitudinal: boyuna

mismatch: karsilik gelmeme, ayni olmama

damage: hasar

align: hizala

distribute: dagit

wire: baglanti teli

waveguide: dalga-kılavuzu

string: katar

hardware: hirdavat, donanim

software: yazilim

component: bilesen

fatal: duzeltilemez, fatal error: duzeltilemez hata

copy/paste: cogalt/yapistir

file: kutuk

directory: dizin

type: cesit

folder: dizin

font: harf, font selector: harf secici

punto: nokta,

effect: etki

script: betik

hue/sat/val: renk/doygunluk/deger

channel: oluk

alpha channel: saydamlik olugu

custom: ozellesmis, custom ASIC: ozellesmis ASIC

design: tasarim

debugging: hata ayiklama

  • ceviri0.ps: Qucs uygulamasinin ceviri kutugu (bitmemis)

  • ceviri1.ps: Qucs uygulamasinin ceviri kutugu 2 (bitmemis)
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
Postscriptps ceviri0.ps r1 manage 203.2 K 2008-09-08 - 22:35 OzgurCobanoglu Qucs uygulamasinin ceviri kutugu (bitmemis)
Postscriptps ceviri1.ps r1 manage 2024.2 K 2008-09-08 - 22:35 OzgurCobanoglu Qucs uygulamasinin ceviri kutugu 2 (bitmemis)
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r7 - 2010-03-17 - OznurMete
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback