Yüksek Enerji Fiziği Terimlerinin Türkçe Karşılıkları

ACCELERATOR : hızlandırıcı.

BACKGROUND : ardalan.

BEAM : huzme, demet.

CUT : Tirpan, tetik, sart. To apply cuts: Tirpanlamak, sart kosmak

DETECTOR : algılayıcı / algıç

FREQUENCY : Sıklık, belirli bir olayın kendisini tekrar etme sıklığı, kendini tekrar etme aralığının çarpmaya göre tersi, ALICE deneyinin TPC dedektörü yaklaşık 10kHz sıklık ile okunabilir.

HELICITY : burgu, sarmallik

INVARIANT MASS RECONSTRUCTION : Değişmez kütleyi yeniden oluşturmak.

LUMINOSITY : Parlaklık, ışınlık, belli bir ışınım kaynağından gelen ve kaynağın merkezinden itibaren tanımlanan birim katı açıyı geçen parçacık sayısı.

PHOTOMULTIPLIER TUBE (PMT) : ışıkçoğaltıcı[1].

RADIATION : yayılım?, ışınım.

RAY : Işın.

STATISTICAL SIGNIFICANCE : Istatiksel anlamlilik

SPIN : dönü (firil)

SPREAD : Yayılım.

TO DIFFUSE : İçine işlemek, n-tipi malzeme p-tipi malzemenin içine işlediğinde transistörün S ve D bölgelerini oluşturur.

TO DRIFT : Sürüklenmek, elektronlar TPC' yi dolduran gaz içinde kuvvetli elektrik alanın etkisiyle en fazla 88µs boyunca sürüklenir.

TRACK : iz.


[1] Richard P. Feynman, "KEDİ: Işık ve Maddenin Tuhaf Kuramı", çevirmen: R. Ömür Akyüz.

-- GokhanUnel - 18 May 2008
-- OktayD - 17 Jul 2008
-- OznurMete - 16-Mar-2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r13 < r12 < r11 < r10 < r9 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r13 - 2010-03-16 - OznurMete
 
    • Cern Search Icon Cern Search
    • TWiki Search Icon TWiki Search
    • Google Search Icon Google Search

    CERNTR All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &İ 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback