จะให้ในข้อสอบ "ถ้าต้องใช้"

 • สำหรับ 3 เรื่องแรกจะได้ไม่ต้องจำคือ
 • บอกเฉพาะอันที่ให้ เดี๋ยวไปนั่งเกร็งข้อสอบกัน เลยบอกหมดเลยละกัน
  • Moment of inertia ของวัตถุ
  • ผลเฉลยแต่ละรูปแบบของ Forced oscillations
  • สมการตรีโกณมิติ
  • พลังงานและอัตรการส่งผ่านพลังงานของคลื่น (ในชีทหน้า 40 ตก factor 2 ตรง P = E/t = 2*...)
  • ตารางอินทิเกรต
  • Kb, R
  • ผลเฉลยสมการ Van der Waals
  • Maxwell-Boltzmann molecular speed distribution for noble gases

ที่ต้องรู้เอง

 • Simple Harmonic Motion
  • รูปแบบของสมการ Simple Harmonic motion
  • การหาการกระจัด ความเร็ว และความเร่งของวัตถุ
  • พลังงานของ SHM
  • การคำนวณ Physical pendulums
  • การคำนวณและความหมาย Force oscillations ในรูปแบบต่าง ๆ (ไม่ต้องจำสูตร หรือผลเฉลย)
 • Mechanical wave
  • Wave function and Wave equation
  • Superposition of waves (มีสูตรตรีโกณให้)
  • การใช้ Energy / Power
  • Sound waves; speed, intensity, decibel, doppler
 • Kinetic theory of gases
  • Ideal gas laws
  • PVT diagrams
  • Molecular model of an ideal gas
  • Specific heat
  • Equipartition of energy (ถ้าต้องใช้จะบอกมาเลยว่าต้องพิจารณารวมการหมุน หรือการสั่นด้วยหรือไม่)
  • Van der Waals equation (ไม่ต้องจำสูตร)
  • Distribution of molecular speeds (ไม่ต้องจำสูตร)
  • Mean free path

-- PhatSrimanobhas - 2014-11-28

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r3 - 2015-05-09 - PhatSrimanobhas
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  Main All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback