-- SilvioDonato2 - 2016-02-29
name b-only fit s+b fit corr.
CMS_res_j                
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_scale_j               
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ST               
-0.01, 0.16 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_VV               
+0.05, 0.29 +0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_QCD_Znn_13TeV
-1.71, 0.02 -1.71, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_TT_Znn_13TeV
+2.33, 0.15 +2.32, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_VVHF_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_VVLF_Znn_13TeV
+0.08, 0.30 +0.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Wj0b_Znn_13TeV
+0.88, 0.16 +0.88, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Wj1b_Znn_13TeV
+0.40, 0.24 +0.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Wj2b_Znn_13TeV
+0.35, 0.27 +0.35, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Zj0b_Znn_13TeV
+0.37, 0.26 +0.38, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Zj1b_Znn_13TeV
+0.18, 0.29 +0.18, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_Zj2b_Znn_13TeV
+0.00, 0.29 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin10_s_Top_Znn_13TeV
-0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_QCD_Znn_13TeV
+0.93, 0.02 +0.94, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_TT_Znn_13TeV
-0.55, 0.15 -0.55, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_VVHF_Znn_13TeV
+0.04, 0.30 +0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_VVLF_Znn_13TeV
+0.11, 0.30 +0.11, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Wj0b_Znn_13TeV
+0.36, 0.17 +0.36, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Wj1b_Znn_13TeV
+0.70, 0.24 +0.70, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Wj2b_Znn_13TeV
+0.99, 0.23 +0.99, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Zj0b_Znn_13TeV
+0.38, 0.26 +0.38, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Zj1b_Znn_13TeV
+0.33, 0.29 +0.33, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_Zj2b_Znn_13TeV
+0.09, 0.29 +0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin11_s_Top_Znn_13TeV
-0.13, 0.30 -0.14, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_QCD_Znn_13TeV
+0.19, 0.03 +0.19, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_TT_Znn_13TeV
+0.99, 0.16 +0.99, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_VVHF_Znn_13TeV
+0.04, 0.30 +0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_VVLF_Znn_13TeV
-0.06, 0.30 -0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Wj0b_Znn_13TeV
-0.96, 0.16 -0.96, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Wj1b_Znn_13TeV
-0.30, 0.25 -0.30, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Wj2b_Znn_13TeV
+0.43, 0.24 +0.43, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Zj0b_Znn_13TeV
+0.27, 0.25 +0.27, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Zj1b_Znn_13TeV
-0.10, 0.29 -0.10, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_Zj2b_Znn_13TeV
-0.07, 0.26 -0.07, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin12_s_Top_Znn_13TeV
-0.16, 0.30 -0.16, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_QCD_Znn_13TeV
-0.22, 0.10 -0.22, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_TT_Znn_13TeV
+0.39, 0.16 +0.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_VVHF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_VVLF_Znn_13TeV
+0.04, 0.30 +0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Wj0b_Znn_13TeV
-0.61, 0.16 -0.61, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Wj1b_Znn_13TeV
+0.39, 0.24 +0.39, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Wj2b_Znn_13TeV
+0.17, 0.23 +0.17, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Zj0b_Znn_13TeV
-0.42, 0.26 -0.42, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Zj1b_Znn_13TeV
-0.19, 0.29 -0.19, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_Zj2b_Znn_13TeV
-0.18, 0.28 -0.18, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin13_s_Top_Znn_13TeV
-0.03, 0.30 -0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_QCD_Znn_13TeV
+0.36, 0.11 +0.37, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_TT_Znn_13TeV
-0.09, 0.17 -0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_VVHF_Znn_13TeV
-0.05, 0.30 -0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_VVLF_Znn_13TeV
+0.10, 0.30 +0.10, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Wj0b_Znn_13TeV
-0.09, 0.12 -0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Wj1b_Znn_13TeV
+0.40, 0.24 +0.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Wj2b_Znn_13TeV
+0.50, 0.21 +0.50, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Zj0b_Znn_13TeV
-0.04, 0.27 -0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Zj1b_Znn_13TeV
+0.30, 0.28 +0.30, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_Zj2b_Znn_13TeV
+0.57, 0.28 +0.57, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin14_s_Top_Znn_13TeV
-0.06, 0.30 -0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_QCD_Znn_13TeV
+0.65, 0.13 +0.64, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_TT_Znn_13TeV
+0.88, 0.17 +0.88, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_VVHF_Znn_13TeV
-0.07, 0.30 -0.07, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Wj0b_Znn_13TeV
+0.41, 0.19 +0.41, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Wj1b_Znn_13TeV
-0.40, 0.24 -0.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Wj2b_Znn_13TeV
-0.57, 0.19 -0.56, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Zj0b_Znn_13TeV
-0.04, 0.29 -0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Zj1b_Znn_13TeV
+0.06, 0.29 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_Zj2b_Znn_13TeV
+0.09, 0.27 +0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin15_s_Top_Znn_13TeV
+0.10, 0.30 +0.10, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_QCD_Znn_13TeV
-0.88, 0.00 -0.88, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_TT_Znn_13TeV
+0.00, 0.16 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_VVHF_Znn_13TeV
-0.08, 0.30 -0.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_VVLF_Znn_13TeV
+0.06, 0.30 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_Wj0b_Znn_13TeV
+0.05, 0.18 +0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_Wj1b_Znn_13TeV
-0.81, 0.13 -0.81, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_Wj2b_Znn_13TeV
-0.69, 0.21 -0.69, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_Zj1b_Znn_13TeV
-0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_Zj2b_Znn_13TeV
-0.34, 0.27 -0.34, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin16_s_Top_Znn_13TeV
+0.06, 0.31 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_QCD_Znn_13TeV
-0.71, 0.21 -0.70, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_TT_Znn_13TeV
-0.37, 0.18 -0.37, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_VVHF_Znn_13TeV
+0.02, 0.30 +0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_VVLF_Znn_13TeV
-0.04, 0.30 -0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_Wj0b_Znn_13TeV
+0.28, 0.19 +0.28, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_Wj1b_Znn_13TeV
-0.06, 0.24 -0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_Wj2b_Znn_13TeV
-0.86, 0.18 -0.85, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_Zj1b_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_Zj2b_Znn_13TeV
+0.09, 0.29 +0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin17_s_Top_Znn_13TeV
+0.06, 0.30 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_QCD_Znn_13TeV
-1.08, 0.15 -1.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_TT_Znn_13TeV
-0.53, 0.17 -0.53, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_VVHF_Znn_13TeV
+0.02, 0.30 +0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_VVLF_Znn_13TeV
-0.06, 0.30 -0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Wj0b_Znn_13TeV
+0.27, 0.19 +0.28, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Wj1b_Znn_13TeV
-0.03, 0.28 -0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Wj2b_Znn_13TeV
+0.11, 0.20 +0.11, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Zj0b_Znn_13TeV
-0.27, 0.30 -0.27, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Zj1b_Znn_13TeV
-0.40, 0.29 -0.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_Zj2b_Znn_13TeV
+0.18, 0.29 +0.18, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin18_s_Top_Znn_13TeV
-0.09, 0.30 -0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_QCD_Znn_13TeV
-0.80, 0.16 -0.80, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_TT_Znn_13TeV
-0.35, 0.16 -0.35, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_VVHF_Znn_13TeV
-0.07, 0.30 -0.07, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_VVLF_Znn_13TeV
+0.02, 0.30 +0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Wj0b_Znn_13TeV
-0.75, 0.23 -0.75, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Wj1b_Znn_13TeV
+1.01, 0.24 +1.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Wj2b_Znn_13TeV
-0.09, 0.21 -0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Zj0b_Znn_13TeV
+0.06, 0.30 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Zj1b_Znn_13TeV
+0.19, 0.30 +0.19, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_Zj2b_Znn_13TeV
+0.32, 0.29 +0.32, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin19_s_Top_Znn_13TeV
+0.52, 0.29 +0.52, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_QCD_Znn_13TeV
+0.73, 0.26 +0.73, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_TT_Znn_13TeV
-0.38, 0.14 -0.37, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_VVLF_Znn_13TeV
-0.24, 0.30 -0.24, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_Wj0b_Znn_13TeV
+0.80, 0.22 +0.80, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_Wj1b_Znn_13TeV
+0.28, 0.28 +0.28, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_Wj2b_Znn_13TeV
+0.20, 0.29 +0.20, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_Zj1b_Znn_13TeV
-0.12, 0.30 -0.12, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_Zj2b_Znn_13TeV
-0.02, 0.30 -0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin1_s_Top_Znn_13TeV
+0.52, 0.31 +0.52, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin20_TT_Znn_13TeV
+0.52, 0.25 +0.52, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin20_VVLF_Znn_13TeV
+0.01, 0.30 +0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin20_Wj2b_Znn_13TeV
+0.19, 0.29 +0.19, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_QCD_Znn_13TeV
-0.28, 0.24 -0.28, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_TT_Znn_13TeV
-0.27, 0.25 -0.27, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_VVHF_Znn_13TeV
-0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_Wj1b_Znn_13TeV
-0.05, 0.30 -0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin21_Wj2b_Znn_13TeV
-0.09, 0.29 -0.09, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin22_TT_Znn_13TeV
+0.06, 0.24 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin22_VVHF_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin22_VVLF_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin22_Wj2b_Znn_13TeV
+0.02, 0.29 +0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_QCD_Znn_13TeV
+0.52, 0.28 +0.52, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_TT_Znn_13TeV
+0.88, 0.25 +0.88, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_VVHF_Znn_13TeV
+0.02, 0.30 +0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_VVLF_Znn_13TeV
+0.06, 0.30 +0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_Wj1b_Znn_13TeV
+0.24, 0.29 +0.24, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin23_Wj2b_Znn_13TeV
+0.20, 0.29 +0.20, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin24_QCD_Znn_13TeV
-0.69, 0.24 -0.69, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin24_TT_Znn_13TeV
-0.64, 0.25 -0.64, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin24_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin24_Wj1b_Znn_13TeV
-0.16, 0.29 -0.16, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin24_Wj2b_Znn_13TeV
-0.21, 0.29 -0.21, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin25_TT_Znn_13TeV
-0.96, 0.24 -0.96, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin25_VVHF_Znn_13TeV
-0.02, 0.30 -0.02, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin25_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin25_Wj0b_Znn_13TeV
-0.52, 0.28 -0.52, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin25_Wj1b_Znn_13TeV
-0.32, 0.29 -0.32, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_QCD_Znn_13TeV
-0.36, 0.29 -0.36, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_TT_Znn_13TeV
-0.88, 0.25 -0.88, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_VVHF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_Wj0b_Znn_13TeV
-0.45, 0.28 -0.45, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin26_Wj2b_Znn_13TeV
-0.24, 0.29 -0.24, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_QCD_Znn_13TeV
-0.17, 0.27 -0.17, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_TT_Znn_13TeV
-0.26, 0.25 -0.26, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_VVHF_Znn_13TeV
-0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_VVLF_Znn_13TeV
-0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_Wj0b_Znn_13TeV
-0.14, 0.28 -0.13, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_Wj1b_Znn_13TeV
-0.06, 0.29 -0.06, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin27_Wj2b_Znn_13TeV
-0.08, 0.29 -0.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin28_QCD_Znn_13TeV
-0.28, 0.28 -0.28, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin28_TT_Znn_13TeV
-0.64, 0.24 -0.64, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin28_Wj1b_Znn_13TeV
-0.30, 0.28 -0.30, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin28_Wj2b_Znn_13TeV
-0.16, 0.29 -0.15, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin29_TT_Znn_13TeV
-1.50, 0.25 -1.50, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin29_VVLF_Znn_13TeV
-0.08, 0.30 -0.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin29_Wj1b_Znn_13TeV
-0.42, 0.29 -0.42, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin29_Wj2b_Znn_13TeV
-0.63, 0.29 -0.63, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_QCD_Znn_13TeV
-0.84, 0.08 -0.84, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_TT_Znn_13TeV
+0.31, 0.12 +0.32, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_VVLF_Znn_13TeV
+0.03, 0.30 +0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_Wj0b_Znn_13TeV
+0.64, 0.20 +0.64, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_Wj1b_Znn_13TeV
+0.18, 0.26 +0.17, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_Wj2b_Znn_13TeV
-0.10, 0.28 -0.10, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_Zj1b_Znn_13TeV
+0.03, 0.30 +0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_Zj2b_Znn_13TeV
+0.04, 0.30 +0.04, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin2_s_Top_Znn_13TeV
+0.14, 0.29 +0.14, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_QCD_Znn_13TeV
-0.22, 0.29 -0.22, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_TT_Znn_13TeV
-0.65, 0.25 -0.65, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_Wj0b_Znn_13TeV
-0.35, 0.28 -0.35, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_Wj1b_Znn_13TeV
-0.16, 0.29 -0.16, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin30_Wj2b_Znn_13TeV
-0.20, 0.29 -0.20, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_QCD_Znn_13TeV
-0.58, 0.20 -0.58, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_TT_Znn_13TeV
-0.34, 0.25 -0.35, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_VVLF_Znn_13TeV
-0.01, 0.30 -0.01, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_Wj0b_Znn_13TeV
-0.18, 0.29 -0.18, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_Wj1b_Znn_13TeV
-0.08, 0.30 -0.08, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin31_Wj2b_Znn_13TeV
-0.10, 0.29 -0.10, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_QCD_Znn_13TeV
-0.55, 0.01 -0.55, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_TT_Znn_13TeV
+0.25, 0.11 +0.25, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_VVLF_Znn_13TeV
+0.00, 0.29 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.30 -0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_Wj0b_Znn_13TeV
-3.47, 0.01 -3.48, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_Wj1b_Znn_13TeV
-0.13, 0.03 -0.13, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_Wj2b_Znn_13TeV
+0.33, 0.04 +0.33, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_Zj1b_Znn_13TeV
-0.01, 0.04 -0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin3_s_Top_Znn_13TeV
-0.13, 0.04 -0.13, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_QCD_Znn_13TeV
+0.44, 0.01 +0.44, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_TT_Znn_13TeV
+0.04, 0.00 +0.05, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_VVHF_Znn_13TeV
+0.01, 0.04 +0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_VVLF_Znn_13TeV
+0.01, 0.04 +0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_Wj0b_Znn_13TeV
+0.78, 0.01 +0.78, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_Wj1b_Znn_13TeV
+0.70, 0.03 +0.70, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_Wj2b_Znn_13TeV
+0.06, 0.03 +0.06, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_Zj1b_Znn_13TeV
+0.06, 0.04 +0.06, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_Zj2b_Znn_13TeV
-0.01, 0.04 -0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin4_s_Top_Znn_13TeV
+0.18, 0.04 +0.18, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_QCD_Znn_13TeV
-0.11, 0.01 -0.10, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_TT_Znn_13TeV
-0.03, 0.00 -0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_VVLF_Znn_13TeV
-0.05, 0.04 -0.05, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_Wj0b_Znn_13TeV
+0.61, 0.01 +0.61, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_Wj1b_Znn_13TeV
-0.08, 0.03 -0.08, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_Wj2b_Znn_13TeV
-0.59, 0.03 -0.58, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_Zj1b_Znn_13TeV
+0.01, 0.04 +0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin5_s_Top_Znn_13TeV
-0.02, 0.04 -0.02, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_QCD_Znn_13TeV
+0.17, 0.00 +0.17, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_TT_Znn_13TeV
+0.16, 0.00 +0.16, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_VVHF_Znn_13TeV
+0.02, 0.04 +0.02, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_VVLF_Znn_13TeV
+0.08, 0.04 +0.08, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_Wj0b_Znn_13TeV
-0.03, 0.01 -0.03, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_Wj1b_Znn_13TeV
+0.23, 0.03 +0.23, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_Wj2b_Znn_13TeV
-0.01, 0.04 -0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_Zj1b_Znn_13TeV
-0.04, 0.04 -0.04, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_Zj2b_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin6_s_Top_Znn_13TeV
+0.13, 0.04 +0.13, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_QCD_Znn_13TeV
-0.33, 0.01 -0.32, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_TT_Znn_13TeV
+0.11, 0.00 +0.11, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_VVHF_Znn_13TeV
-0.01, 0.04 -0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_VVLF_Znn_13TeV
+0.06, 0.04 +0.06, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Wj0b_Znn_13TeV
+1.11, 0.01 +1.11, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Wj1b_Znn_13TeV
+0.46, 0.03 +0.46, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Wj2b_Znn_13TeV
+0.56, 0.03 +0.56, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Zj0b_Znn_13TeV
+0.01, 0.03 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Zj1b_Znn_13TeV
+0.03, 0.04 +0.03, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_Zj2b_Znn_13TeV
-0.05, 0.04 -0.05, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_ggZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin7_s_Top_Znn_13TeV
+0.34, 0.04 +0.34, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_QCD_Znn_13TeV
+1.08, 0.01 +1.08, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_TT_Znn_13TeV
+1.24, 0.01 +1.24, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_VVHF_Znn_13TeV
+0.01, 0.04 +0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_VVLF_Znn_13TeV
-0.02, 0.04 -0.02, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Wj0b_Znn_13TeV
+1.40, 0.01 +1.40, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Wj1b_Znn_13TeV
+0.66, 0.02 +0.66, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Wj2b_Znn_13TeV
+0.57, 0.03 +0.56, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Zj0b_Znn_13TeV
+0.75, 0.03 +0.75, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Zj1b_Znn_13TeV
+0.02, 0.04 +0.02, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_Zj2b_Znn_13TeV
+0.04, 0.04 +0.04, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin8_s_Top_Znn_13TeV
+0.06, 0.04 +0.06, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_QCD_Znn_13TeV
-0.50, 0.01 -0.50, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_TT_Znn_13TeV
+0.97, 0.01 +0.97, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_VVHF_Znn_13TeV
-0.06, 0.04 -0.06, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_VVLF_Znn_13TeV
-0.04, 0.04 -0.04, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_WH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Wj0b_Znn_13TeV
+0.00, 0.01 +0.00, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Wj1b_Znn_13TeV
+0.17, 0.02 +0.17, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Wj2b_Znn_13TeV
+0.16, 0.03 +0.16, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_ZH_Znn_13TeV
+0.00, 0.04 +0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Zj0b_Znn_13TeV
+0.13, 0.03 +0.13, 0.00 -0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Zj1b_Znn_13TeV
+0.11, 0.04 +0.11, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_Zj2b_Znn_13TeV
+0.01, 0.04 +0.01, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_ZnnHighPt_stats_bin9_s_Top_Znn_13TeV
-0.38, 0.04 -0.38, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagHFWeightHFStats1      
-1.41, 0.00 -1.42, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagHFWeightStats2       
+0.10, 0.00 +0.10, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagWeightHF          
-0.12, 0.00 -0.12, 0.02 -0.00
CMS_vhbb_bTagWeightLF          
+0.44, 0.00 +0.43, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagWeightLFStats1       
-0.21, 0.00 -0.22, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagWeightLFStats2       
+0.05, 0.00 +0.05, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagWeightcErr1        
-0.27, 0.00 -0.27, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_bTagWeightcErr2        
+1.21, 0.00 +1.24, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_boost_EWK_13TeV        
+0.00, 0.01 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_boost_QCD_13TeV        
+0.00, 0.01 -0.00, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_puWeight            
+0.52, 0.00 +0.51, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_triggerMET           
+0.02, 0.00 +0.02, 0.00 +0.00
CMS_vhbb_trigger_MET_13TeV       
+0.00, 0.01 +0.01, 0.00 -0.00
QCDscale_VH               
+0.00, 0.01 -0.00, 0.00 +0.00
QCDscale_VH_ggZHacceptance_highPt    
+0.00, 0.01 -0.00, 0.00 +0.00
QCDscale_VV               
+0.01, 0.01 +0.01, 0.00 -0.00
QCDscale_ttbar             
+0.01, 0.00 +0.00, 0.00 -0.00
lumi_13TeV               
+0.01, 0.01 +0.01, 0.00 -0.00
pdf_gg                 
-0.00, 0.01 -0.00, 0.00 -0.00
pdf_qqbar                
+0.00, 0.01 +0.00, 0.00 -0.00
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | WYSIWYG | More topic actions
Topic revision: r6 - 2016-03-07 - SilvioDonato2
 
  • Cern Search Icon Cern Search
  • TWiki Search Icon TWiki Search
  • Google Search Icon Google Search

  Sandbox All webs login

This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright & 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
or Ideas, requests, problems regarding TWiki? use Discourse or Send feedback